LightTools 的二次曲面中包含了最常用的球面、抛物面、椭圆面和双曲面。 

其中CONIC二次曲面常量决定着这个面的类型。 

下面是标准面面型公式: 

 其中c为曲率,是曲率半径的倒数

 

 k就是conic常量,计算方式如下:

  

由以上公式可知: 

k = 0           球面

−1 < k < 0   横椭圆 

k = −1         抛物面 

k < −1         双曲面 

k > 0           竖起的椭圆 

例如当 −1 < k < 0 时,面型如下 

 当 k<-1时,双曲面如下

  

 

光科技术支持团队

 南京光科信息技术有限公司

电话:025-84305866 传真:025-52100966

网站:www.optotek.com.cn

地址:江苏省南京市江宁经济技术开发区胜太路6号汇金旗林大厦1905